Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijven

  • kan alleen door het inschrijfformulier op de website www.opleiding.singel54.nl volledig ingevuld te versturen via de website, of op te sturen per post. (adres: Singel 54, 1015AB Amsterdam)
  • wie het inschrijfformulier invult en opstuurt aan Loek Peute en/ of Yvette van der Pas, verbindt zich daarmee aan de annuleringsvoorwaarden van Opleiding.Singel 54. (zie Annuleren)
  • cursisten voor de Basis- en Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie ontvangen een bevestiging, tevens nota.
  • Herkansing van schriftelijke toets en opdrachten is mogelijk in overleg met de docent. (eenmalig)
  • Na het insturen van het inschrijfformulier heeft de cursist wettelijk recht op 14 dagen bedenktermijn.
  • cursisten voor de supervisorencursus worden toegelaten op volgorde van binnenkomst van zowel inschrijving én betaling, waarna bevestiging volgt per mail. op verzoek sturen wij een nota per post.

Betalen

Wij sturen een factuur naar de cursist. Bij langer durende cursussen kan in termijnen worden betaald, als dit het geval is vermelden wij dat op de website bij de betreffende cursusvoorwaarden. In geval recht op restitutie van reeds betaalde bedragen ontvangt u het betreffende bedrag binnen een termijn van 14 dagen op uw rekening.

Annuleren

  • Basiscursus: Annuleren kan alleen schriftelijk. Wie meer dan 8 weken voor de start van de cursus annuleert is geen kosten verschuldigd. Wie tussen 8 en 4 weken voor de start van de cursus annuleert is 50% van de kosten verschuldigd. Wie binnen 4 weken voor de start van de cursus annuleert is 100% van de kosten verschuldigd. Betalen kan in een tot drie termijnen. De eerste termijn dient voorafgaand aan de cursus te zijn voldaan. De tweede termijn voor de helft van de cursus en de derde termijn voor het eind van de cursus. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de cursist. U krijgt een factuur toegestuurd per mail of desgewenst per post.
  • Vervolgcursus : Annulering kan alleen schriftelijk. Bij annulering tot acht weken voor aanvang zijn geen kosten verschuldigd. Tussen acht en drie weken voor aanvang van de cursus betaalt u 50% van de kosten. Heeft u al betaald, dan krijgt u 50% van het bedrag terug gestort. Bij annulering na drie weken voor aanvang van de cursus betaalt u het volledige factuurbedrag. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de cursist. U krijgt een factuur toegestuurd per mail of desgewenst per post.
  • Nascholing: Annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus betaalt u 25% van de kosten. Heeft u al betaald, dan krijgt u 75% van het bedrag terug gestort. Bij annulering na drie weken voor aanvang van de cursus betaalt u het volledige factuurbedrag.

Informatie

Cursisten krijgen voorafgaand aan de cursus informatie toegestuurd met een gedetailleerd draaiboek van de te volgen cursus. Hierin staat vermeld wat verwacht wordt van de cursist, het programma van de cursus, de eindtermen en toetsvormen. Het kan voorkomen dat een cursus wegens onvoldoende belangstelling niet kan doorgaan. Wij laten u dat zo snel mogelijk weten en zullen zodra besloten is dat de cursus geannuleerd wordt, reeds betaalde cursusgelden aan u restitueren. Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald bij een andere cursus.

Geheimhouding

Docenten en cursisten zijn gehouden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie waarover zij beschikken ten behoeve van de uitvoering van de cursus (het contract) tenzij geheimhouding strijdig zou zijn met enige wetsbepaling, voorschrift of andere professionele verplichting. Docenten en cursisten kunnen informatie die van de ander is verkregen slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. De reikwijdte van dit artikel geldt de docenten die de cursus organiseren, ingehuurde zzp-ers en derden (mochten die er zijn).

Intellectuele eigendomsrechten

Van de door docenten verstrekte informatie inclusief het lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden aan de docent van Singel 54 en blijven in eigendom van de docent van Singel 54 of door deze gerechtigde derden. (audit 4p) Niets uit de handouts mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of gedeeld worden op welke wijze dan ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de docent van Singel 54. Het is niet toegestaan lesmateriaal van Singel 54 aan derden ter beschikking te stellen.

Klachtenregeling

De cursist dient eventuele klachten binnen 8 dagen na afloop van de cursus schriftelijk te melden. Deze klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Na verloop van genoemde termijn vervalt het recht op reclame. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Binnen één week na ontvangst van uw klacht dienen wij ontvangst ervan te hebben bevestigd. Uw klacht handelen wij binnen zes weken te hebben af. Mocht voor de behandeling van de klacht meer tijd nodig zijn dan wordt klager daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard. Indien de cursist na klachtafhandeling door de verantwoordelijke docent hier geen genoegen mee neemt, dan kan de cursist bij de accreditatieverlenende instelling, waaronder de VGCt een klacht neerleggen. Het College van Beroep en de vertrouwenspersonen van deze Vereniging behandelen klachten optredend tussen (aanstaand) leden van de Vereniging (zie www.vgct.nl) . Het oordeel van het CvB van de VGCt is bindend voor Singel54 . Eventuele consequenties worden na uitspraak binnen vier weken door ons opgevolgd.

Privacy

De privacyverklaring van de opleiding/praktijk kan hier gedownload worden.

Wij werken samen met Meesters in de psychologie